ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comedown out of a cloud

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comedown out of a cloud*, -comedown out of a cloud-