ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come down to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come down to*, -come down to-

come down to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come down to (phrv.) เอาใจใส่อย่างมาก
come down to (phrv.) พูดถึงสิ่งที่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้
come down to (phrv.) ตกต่ำลง Syn. come to

come down to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: come down to help ; ask the help of friends and neighbours for special work ; pitch in and help FR: s'entraider

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come down to
Back to top