ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come again

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come again*, -come again-

come again ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come again (phrv.) กลับมาอีก See also: มาหาอีก Syn. go back
come again (phrv.) พูดใหม่อีก Syn. come back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would Oh, go away and grow Come again when you'reคงเป็นอย่างนั้น โอ ไปเติบโตซะ
I'll come again tomorrow and the day after and the days after.ฉันจะมาอีกพรุ่งนี้ วันต่อไปก็จะมา วันต่อต่อไปก็จะมาอีก
Oh, that. Come again anytime.นั่นหรอก มาอีกได้ทุกเวลานะ
Besides, I can come again anytime.อีกอย่าง ฉันก็มาหาอีก เมื่อไหร่ก็ได้
I heard they will come again once you are discharged.I heard they will come again once you are discharged.
He said he might not be able to come again in future,เค้าบอกว่าเค้าอาจจะไม่สามารถกลับมาได้อีกในอนาคต,
I'll come again another day.เดี๋ยวผมค่อยมาใหม่วันหลังนะครับ
I'll come again when you have Judge on the menu...ฉันจะมาอีกที เมื่อไหร่ที่คุณมีผู้พิพากษาอยู่ในเมนู...
I'll come again tonight.งั้นคืนนี้ฉันจะไปดูอีก
And the Builders will come again and show us the way.ผู้สร้างจะกลับมาอีกครั้ง และจะบอกวิธีให้พวกเรา
Why don'we just come again with your family?ทำไมเราไม่มาที่นี่อีกกับครอบครัวเธอล่ะ?
Thank you. I'll come again next time!ขอบคุณค่ะ ฉันจะมาอีกนะคะ

come again ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再来[zài lái, ㄗㄞˋ ㄌㄞˊ, 再来 / 再來] come again

come again ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
何だって[なんだって, nandatte] (int) (1) (uk) What?!; (2) Why?; Come again?; (3) anyone; anything
出直す;出なおす[でなおす, denaosu] (v5s,vi) to come again; to call again; to make a fresh start
行き当たる;行き当る;行当たる;行当る[ゆきあたる;いきあたる, yukiataru ; ikiataru] (v5r,vi) to hit; to run into; to light on; to strike into; to come against; to deadlock

come again ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลับมาใหม่[v. exp.] (klap mā mai) EN: come again FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come again
Back to top