ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come after

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come after*, -come after-

come after ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come after (phrv.) เกิดขึ้นภายหลัง See also: เกิดขึ้นตามมา Syn. follow, go after
come after (phrv.) ต่อหลังมา See also: ต่อจาก, ตามมา
come after (phrv.) ไล่ตาม (เพื่อโจมตี) See also: ตามหลัง (เพื่อโจมตี) Syn. be after, come for, get after, keep after, make after
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then they come after us.แล้วพวกเขาก็มาหลังจากที่เรา
All the families would come after you. The Corleone family would be outcasts!ทุกครอบครัวจะมาหลังจากที่คุณ ครอบครัวคอร์เลโอเนจะเป็นจัณฑาล!
When they get out, they'll come after you again.แล้วพอออกมา ก็ต้องตามล่าคุณอีก
Maybe when I'm done with her, I'm gonna come after you.งั้นฉันเอามันเสร็จ ฉันจะมาจัดการกับแก
Nobody is going to come after us till this storm dies down.ไม่มีใครตามเราได้ จนกว่าพายุจะสงบ .
Take care or they'll come after you."ระวังไว้ ไม่งั้นจะถูกงาบ"
They'll see the Yank up there and come after us with a shovel.พ่นสเปรย์ใส่เรา? พวกเขาจะเห็นแยงค์ข้างบนนั่น หลังจากนั้นจะถือพลั่วมาแซะเรา
If you don't, I'll come after you.ถ้าคุณไม่มา ฉันจะตามคุณไป
Yeah, but how do we know the one that got Ben is not gonna come after us?แล้วเราจะรู้ได้ยังไง ว่าตัวไหนที่มันเขมือบเบนลงไป ...มันจะไม่กลับมาเขมือบเราอีกเหรอ?
But i don't even know her. Why would she come after me?แต่ฉันไม่เคยรู้จักเธอ ทำไมต้องมาตามฉันด้วย
When they come after that tree house,ถ้าพวกเค้ามาถึงบ้านต้นไม้นี้
Don't make me come after u."อย่าให้ต้องออกแรงนะ"

come after ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha

come after ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ...
次ぐ(P);亜ぐ[つぐ, tsugu] (v5g,vi) to rank next to; to come after; (P)

come after ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de ; pister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come after
Back to top