ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collect together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collect together*, -collect together-

collect together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collect together (vt.) รวบรวม See also: สะสม Syn. gather, store up

collect together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวมเล่ม[v. exp.] (rūam lem) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together FR: compiler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collect together
Back to top