ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coerce into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coerce into*, -coerce into-

coerce into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coerce into (phrv.) บีบบังคับ See also: ขู่เข็ญ Syn. railroad into

coerce into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขู่เข็ญให้...[v. exp.] (khūkhen hai) EN: coerce into doing FR: forcer à …

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coerce into
Back to top