ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clouded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clouded*, -clouded-

clouded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clouded (adj.) มืดมัว See also: ทึมๆ Syn. dim

clouded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒガシベンガルオオトカゲ[, higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia)
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured

clouded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sullied ; sombre ; glomy ; sad ; clouded FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste ; souillé ; sali
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred ; blurry ; not clear ; clouded over ; filmed over FR: flou ; estompé ; vague
เสือลายเมฆ[n. exp.] (seūa lāi mē) EN: Clouded Leopard FR:
ตาฟาง[adj.] (tāfāng) EN: clouded vision FR:
ครึ้ม[adj.] (khreum) EN: cloudy ; grey ; overcast ; overclouded FR: nuageux ; couvert ; gris
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded FR: clair ; limpide ; transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clouded
Back to top