ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cloister jail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cloister jail*, -cloister jail-

cloister jail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloister jail (n.) สถานดัดสันดาน See also: คุก Syn. prison, penal institution, confined place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cloister jail
Back to top