ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clock in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clock in*, -clock in-

clock in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clock in (phrv.) เริ่มทำงาน See also: เริ่มงาน, เข้างาน Syn. check in, check on, check out, clock off, clock on, punch in
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีสอง (n.) two o´clock in the morning See also: 2 a.m. Syn. สองนาฬิกา
ตีสาม (n.) three o´clock in the morning See also: 3 a.m. Syn. สามนาฬิกา
ตีหนึ่ง (n.) one o´clock in the morning See also: 1 a.m. Syn. หนึ่งนาฬิกา
ตีห้า (n.) five o´clock in the morning See also: 5 a.m. Syn. ห้านาฬิกา
สองนาฬิกา (n.) two o´clock in the morning See also: 2 a.m.
สามนาฬิกา (n.) three o´clock in the morning See also: 3 a.m.
หนึ่งนาฬิกา (n.) one o´clock in the morning See also: 1 a.m.
ห้านาฬิกา (n.) five o´clock in the morning See also: 5 a.m.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clock in my room shows 11:57 The hands don't moveนาฬิกาบอกเวลา 11: 57 มือไม่ขยับ
Is this part of the plan, or a chance for me to clock in overtime?เดี๋ยวจะมีหมอมาพบคุณ
Henceforth, do clock in and out on time.ฉะนั้น เริ่มและเลิกงานให้ตรงเวลาเสมอ
Everyone's happy until they unwrap that pretty present and find they got a wall clock in the shape of Africa.มันยังไม่จบ ทุกคนมีความสุขจนกระทั่งพบว่า ตัวเองอยู่กับปัจจุบัน และพบว่ามีนาฬิการูปแอฟริกา แขวนอยู่บนผนัง
In 2002, they put up a new clock in that train station.ในปี 2002 พวกเขาเปลี่ยนนาฬิกาใหม่ในสถานีรถไฟ
Whereas I, Richard Milhous Nixon, worked around the clock in their service, and they hated me!ขณะที่ผม ริชาร์ด มิลลัส นิกสัน ทำงานบริการให้ตลอดเวลา แต่เขากลับเกลียดผม
I thought there was a clock in my heart.ฉันคิดว่าจะต้องมีนาฬิกาอยู่ในหัวใจฉัน
I guess the clock in my heart is still ticking.ฉันเดาว่านาฬิกาในหัวใจของฉันยังคงเดินอยู่
I didn't clock in using my own card.ผมไม่ได้ใช้บัตรตัวเองเข้างาน
I'm not going to be able to figure out how to stall the clock in the time we have.ผมคงไม่สามารถ ที่จะหาวิธีถ่วงเวลานาฬิกาได้ ในเวลาที่เรามี
Anytime you put a clock in a gravitational field, as you get closer to the strong part of the gravitational field, the clock slows down.เวลาที่คุณใส่นาฬิกา ในสนามแรงโน้มถ่วง, ในขณะที่คุณได้ใกล้ชิดกับส่วน ที่แข็งแกร่งของสนามแรงโน้มถ่วง, นาฬิกาช้าลง
It looks like you always clock in 10 minutes early, gas up the jet skis, get the life vests out.ดูเหมือนว่านายไปก่อนเวลา 10 นาทีเสมอ เติมน้ำมันเจ็ต สกี เตรียมเสื้อชูชีพ

clock in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丑の刻[うしのこく, ushinokoku] (n) two o'clock in the morning
寅の刻[とらのこく, toranokoku] (n) around four o'clock in the morning

clock in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m. ; 1 p.m. ; 1:00 p.m. ; 13:00 h FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บ่ายสามโมง ; บ่ายสาม[n. exp.] (bāi sām mōn) EN: three o'clock in the afternoon ; three p.m. ; 3:00 p.m. FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บ่ายสี่โมง ; บ่ายสี่[n. exp.] (bāi sī mōng) EN: four o'clock in the afternoon ; four p.m. ; 4 p.m. ; 4:00 p.m. ; 16:00 h FR: seize heures ; quatre heures de l'après-midi
บ่ายสองโมง ; บ่ายสอง[n. exp.] (bāi søng mō) EN: two o'clock in the afternoon ; two p.m. ; 2 p.m. ; 2:00 p.m. ; 14:00 h FR: quatorze heures ; deux heures de l'après-midi
ห้าโมงเช้า[n. exp.] (hā mōng chā) EN: eleven o'clock in the morning ; 11:00 a.m. FR: onze heures du matin
ห้าโมงเย็น[n. exp.] (hā mōng yen) EN: five o'clock in the evening ; 5:00 p.m. FR: dix-sept heures ; cinq heures du soir
หกโมงเย็น[n. exp.] (hok mōng ye) EN: six o'clock in the evening ; 6:00 p.m. FR: dix-huit heures ; six heures du soir
เข้างาน[v. exp.] (khao ngān) EN: begin one's office hours ; clock in/on FR: commencer le travail ; débuter le travail
เริ่มทำงาน[v. exp.] (roēm thamng) EN: clock in/on FR:
สามโมงเช้า[xp] (sām mōng ch) EN: 9 o'clock in the morning ; 9:00 a.m. FR: neuf heures du matin
ตีหก[loc.] (tī hok) EN: six o'clock in the morning FR: six heures (du matin)
ตีเจ็ด[loc.] (tī jet) EN: one o'clock in the morning FR:
ตีหนึ่ง[loc.] (tī neung) EN: one o'clock in the morning FR: une heure (du matin)
ตีแปด[loc.] (tī paēt) EN: two o'clock in the morning FR: deux heures (du matin)
ตีสาม[loc.] (tī sām) EN: three o'clock in the morning FR: trois heures (du matin)
ตีสี่[loc.] (tī sī) EN: four o'clock in the morning FR: quatre heures (du matin)
ตีสอง[loc.] (tī søng) EN: two o'clock in the morning FR: deux heures (du matin)
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkha) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clock in
Back to top