ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clip out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clip out*, -clip out-

clip out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clip out (phrv.) ตัดออก See also: ตัดทอนออก Syn. cut out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clip out
Back to top