ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clew up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clew up*, -clew up-

clew up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clew up (phrv.) ยกใบเรือขึ้น Syn. clue up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clew up
Back to top