ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clean out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clean out*, -clean out-

clean out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clean out (phrv.) จัดเตรียมให้เรียบร้อย See also: ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. clear out
clean out (phrv.) ขจัดออก (สิ่งสกปรก) See also: ทำความสะอาดให้หมด, ล้างออก Syn. clear out
clean out (phrv.) ทำให้หมดเงิน (การปล้นหรือขโมย) (คำไม่เป็นทางการ) See also: กวาดไปหมด Syn. clear out
clean out (phrv.) ขโมย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. clear out
clean out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clear out
clean out (phrv.) หนีไปโดยไม่จ่ายเงิน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. clear out
clean out (phrv.) รีบจากไป See also: รีบผละไป Syn. push off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Time to clean out the garage, buddy, come on.ใช้เวลาในการทำความสะอาด ออกที่จอดรถเพื่อนมาใน
I will clean out every Death Note.ฉันจะขจัดมันเอง เดทโน๊ธทั้งหมด
All right, you got to clean out that trunk before some junk man sees what's inside.งั้น แกต้องไปเก็บกวาดท้ายรถให้เรียบร้อย ก่อนที่จะมีใครมาเห็นของข้างใน
You know what? I think I'll just clean out my office.รู้ไหม ผมว่าผมไปทำความสะอาดห้องทำงานดีกว่า
I want you to clean out your office and hand in your badge.ไปเก็บข้าวของของคุณ และส่งตราของคุณคืน
I want you to clean out your office and hand in your badge.ผมอยากให้คุณกลับไปเก็บของที่ออฟฟิท และวางตราเจ้าหน้าที่ไว้ด้วย
I was gonna clean out his locker, give his stuff to his mom, but...ฉันแค่กำลังจะ ทำความสะอาดล็อกเกอร์เขา เอาของไปให้แม่เขา แต่...
Clean up your mess or clean out your desk. No, that one.จัดการปัญหาเธอซะ หรือ เก็บกวาดข้าวของออกจากโต๊ะไป.ไม่ อันนั้น
I was at home then I came here to clean out my desk.ผมอยู่ที่บ้าน และผมก็มานี่เพื่อเก็บกวาดโต๊ะ
But you gotta knock its guts clean out its mouth if you wanna score a run.แต่คุณต้องเคาะกล้าที่ทำความ สะอาดออกจากปากถ้าคุณต้องการที่จะให้คะแนนการ ทำงาน
I'm clean out of anything else.ฉันจะได้ไปล้างเนื้อล้างตัวก่อน
We are running behind on our coat drive. Hurry up and clean out those closets.เรื่องบริจาคเสื้อหนาวยังไปไม่ถึงไหน รีบๆ ไปโละตู้เสื้อผ้ากันได้แล้ว

clean out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掃き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to release; to sweep out; to clean out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clean out
Back to top