ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cigarette lighter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cigarette lighter*, -cigarette lighter-

cigarette lighter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打火机[dǎ huǒ jī, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 打火机 / 打火機] lighter; cigarette lighter

cigarette lighter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter FR: briquet [m]

cigarette lighter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cigarette lighter
Back to top