ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chilling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chilling*, -chilling-

chilling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chilling (adj.) หนาวเหน็บ
chilling (n.) การทำให้เป็นน้ำแข็ง See also: การถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือทำให้เป็นน้ำแข็ง Syn. cooling, freezing
English-Thai: HOPE Dictionary
chillingly(ชิล'ลิงลี่) adv. อย่างเฉยเมย,อย่างเย็นชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chilling a saleการรวมหัวกันกดราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การแช่ (n.) chilling See also: freezing, frosting, putting on ice, putting in cold storage

chilling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷森森[lěng sēn sēn, ㄌㄥˇ ㄙㄣ ㄙㄣ, 冷森森] chilling cold; cold and threatening
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, 刺骨] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold)

chilling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷え[ひえ, hie] (n) chilling exposure; (P)
冷剛[れいごう, reigou] (n) chilling (steel)
氷温[ひょうおん, hyouon] (n,adj-f) freezing temperature; chilling temperature
シリング[, shiringu] (n) (1) (also written as 志) shilling; (2) schilling (ger
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost)

chilling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแช่แข็ง[n. exp.] (kān chaēkha) EN: chilling ; freezing FR:
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid ; extremely cold ; ice-cold ; bone-chilling FR: glacial ; hivernal

chilling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schilling {m} | Schillinge
kalt {adv}chillingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chilling
Back to top