ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheat out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheat out of*, -cheat out of-

cheat out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheat out of (phrv.) ล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่ง See also: หลอกลวงเพื่อให้ได้ Syn. beguile out of, chisel out of, cozen out of, defraud of, do out of, gull out of, trick out of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Best you remember who'd you cheat out of $50 in a card game!ที่ดีที่สุดของคุณจำที่ต้องการคุณ โกงออก $ 50 ในเกมการ์ด!

cheat out of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลอกต้ม[v. exp.] (løk tom) EN: dupe ; swindle ; cheat out of FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheat out of
Back to top