ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

characteristics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *characteristics*, -characteristics-

characteristics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
characteristics (n.) ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง Syn. complex
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสัยใจคอ (n.) characteristics See also: behavior
อารมณ์ (n.) characteristics See also: behavior Syn. นิสัยใจคอ
บุรุษโทษ (n.) human evil characteristics
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย

characteristics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ, 独特 / 獨特] unique; distinct; having special characteristics

characteristics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] (n) {comp} software quality characteristics
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] (n) {comp} traffic characteristics
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit
獲得形質[かくとくけいしつ, kakutokukeishitsu] (n) acquired characteristics (as opposed to inherited)
用不用説[ようふようせつ, youfuyousetsu] (n) (See ラマルク説) Lamarckian evolutionary theory in which individuals lose characteristics that are not used and develop characteristics that are often used
半陰陽[はんいんよう, han'inyou] (n,adj-no) hermaphrodite; intersexual; androgynous; bisexual (characteristics)
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness
雄性[ゆうせい, yuusei] (n,adj-no) male characteristics; manliness
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトウェア品質特性[ソフトウェアひんしつとくせい, sofutouea hinshitsutokusei] software quality characteristics
トラヒック特性[トラヒックとくせい, torahikku tokusei] traffic characteristics
特性[とくせい, tokusei] characteristics

characteristics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics ; human defect FR:
เอกลักษณ์[n.] (ēkkalak) EN: identity ; trait ; characteristics ; specific characteristic FR: identité [f] ; spécificité [f]
ลักษณะเชิงประชากรศาสตร์[n. exp.] (laksana cho) EN: demographic characteristics FR:
ลักษณะของผู้ซื้อ[n. exp.] (laksana khø) EN: buyer characteristics FR:
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์[n. exp.] (laksana thā) EN: botanical characteristics FR: caractéristques botaniques [fpl]
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self) ; the Three Signs of Being ; the Common Characteristics FR:

characteristics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Anodenkennung {f}anode characteristics
Bode-Diagramm {n} [electr.]frequency-response characteristics
Leistungsmerkmale {pl}capability characteristics
Abflussverhalten {n}runoff characteristics
Federkennlinie {f} [techn.]spring characteristics
Alleinstellungsmerkmal {n}unique characteristics
Kenndaten {pl}characteristics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า characteristics
Back to top