ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

character reference

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *character reference*, -character reference-

character reference ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
character reference (n.) ใบรับรองงาน See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง Syn. reference

character reference ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
身元保証人[みもとほしょうにん, mimotohoshounin] (n) (personal) guarantor; (personal) surety; person providing a character reference
Japanese-English: COMDICT Dictionary
数値指定文字参照[すうちしていもじさんしょう, suuchishiteimojisanshou] numeric character reference

character reference ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichenmittellinie {f}character reference line

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า character reference
Back to top