ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chalk up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chalk up*, -chalk up-

chalk up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chalk up (phrv.) บันทึก See also: จดไว้, ลงบัญชี Syn. charge against, charge down, charge to, mark up, put down
chalk up (phrv.) บันทึก (บางสิ่ง) เป็นความสำเร็จ See also: จดบันทึก, จดจำไว้
chalk up (phrv.) คิดบัญชี (คำไม่เป็นทางการ) See also: ลงบัญชี Syn. clock up, log up, notch up, score up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're so desperate to chalk up a win, you're cutting corners- is that it?คุณก็หมดหวังที่จะเป็นผู้ชนะ คุณทำสิ่งที่ง่ายที่สุดใช่ไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chalk up
Back to top