ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chain store

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chain store*, -chain store-

chain store ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chain store (n.) กลุ่มของร้านย่อยที่อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกัน
chain store bazaar (n.) ห้างสรรพสินค้า See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ Syn. store
English-Thai: HOPE Dictionary
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chain storesร้านค้าแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless you throw your recycling in the regular trash or try to open a giant chain store with questionable labor practices, but anyway, call me.นอกเสียจากว่า เธอจะทิ้งขยะรีไซเคิลลงในถังขยะธรรมดา หรือพยายามจะเปิดสาขายักษ์ใหญ่ แรงงานกับการปฏิบัติที่สงสัย
Tell Byung Soo to go eat at the fried chicken chain store.บอก บยอง ซูให้พาเธอไปกินไก่ทอดนะ

chain store ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分店[fēn diàn, ㄈㄣ ㄉㄧㄢˋ, 分店] branch (of a chain store); annex
连锁店[lián suǒ diàn, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ, 连锁店 / 連鎖店] chain store

chain store ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェーンストア[, chie-nsutoa] (n) chain store
チェーン店[チェーンてん, chie-n ten] (n) chain store
レギュラーチェーン[, regyura-chie-n] (n) (abbr) regular chain store
特約店[とくやくてん, tokuyakuten] (n) sole agent; chain store
連鎖店[れんさてん, rensaten] (n) chain store

chain store ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ร้านค้าสาขา[n. exp.] (rān khā sāk) EN: chain store FR:
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; branch office ; branch store ; chain store ; distributor FR: agence [f] ; filiale [f] ; succursale [f] ; branche [f]
ร้านค้าแบบลูกโซ่[n. exp.] (rānkhā baēp) EN: chain stores FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chain store
Back to top