ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chain of ideas

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chain of ideas*, -chain of ideas-

chain of ideas ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chain of ideas (n.) ความคิดที่เชื่อมโยง See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง Syn. train of thought

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chain of ideas
Back to top