ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cell phone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cell phone*, -cell phone-

cell phone ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now I know why my cell phone bills are so highตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมบิลค่าโทรศัพท์ถึงได้แพงมากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected.นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่
All cell phone signals in this area are under surveillanceสัญญานโทรศัพท์มือถือ ในเขตนี้ถูกดักฟังไว้หมดแล้วครับ
Let me just give you my cell phone number.ผมจะให้เบอร์มือถือผมไว้
Hey, I have my new cell phone with me.เฮ้ ชั้นเพิ่งซื้อมือถือมาใหม่แน่ะ.
I put your tickets, passport, and your new cell phone in your briefcase and Hong will be there in ten minutes.ฉันเตรียมตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ท แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันใหม่ใส่ในกระเป๋าให้คุณแล้วนะคะ คุณฮองจะไปถึงที่นันภายใน10นาทีค่ะ
As for Austin and me, well, I finally got my cell phone back.ส่วน ออสติน กับ ฉัน ฉันได้โทรศัพท์คืน
Do you have a cell phone I could borrow?คุณมีมือถือให้ผมยืมไม๊ครับ?
Her cell phone was in her car, and we're returning it to you.โทรศัพท์มือถือพบในรถของเธอ เราจะคืนมันให้กับคุณ
If a student brings a cell phone to school, it will be confiscated... regardless of how...ถ้านักเรียนนำโทรศัพท์มือถือมา จะถูกยึด โดยไม่มีข้อแม้
Remind me why i gave you my cell phone number again?บอกให้ฉันรู้ทีสิ ว่าฉันให้เบอร์โทรกับคุณได้ยังไง
Give me my cell phone back.เอาโทรศัพท์ฉันคืนมานะ
Why don't we buy a cell phone for you first?ก่อนอื่น เราไปซื้อมือถือให้คุณก่อนดีกว่าเนอะ

cell phone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手机[shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ, 手机 / 手機] cell phone; cellular phone; mobile phone

cell phone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone
姫電[ひめでん, himeden] (n) (from 姫電話) highly decorated cell phone
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone
貸し携帯;貸しけいたい;かし携帯[かしけいたい;カシケイタイ, kashikeitai ; kashikeitai] (n) rental mobile phone; rental cell phone; cell phone that is rented
マナーモード;マナー・モード[, mana-mo-do ; mana-. mo-do] (n) silent profile (in cell phones) (wasei
ローミング[, ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.)
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n,vs,adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P)

cell phone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบตมือถือ[n. exp.] (baet meūthe) EN: cell phone battery FR: batterie de téléphone mobile [f]
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ[v. exp.] (hām chai th) EN: No Cell Phone FR: téléphone portable interdit ; portable interdit
มือถือ[n. exp.] (meū theū) EN: mobile phone ; mobile ; cellular telephone ; cell phone FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.)
โทรศัพท์เคลื่อนที่[n. exp.] (thōrasap kh) EN: mobile phone ; cell phone FR: téléphone portable [m]
โทรศัพท์มือถือ[n. exp.] (thōrasap me) EN: mobile phone ; mobile ; cell phone (Am.) FR: téléphone portable [m] ; GSM [m] (Belg.) ; téléphone cellulaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cell phone
Back to top