ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cease to be angry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cease to be angry*, -cease to be angry-

cease to be angry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed FR: être apaisé ; être calmé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cease to be angry
Back to top