ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

castigation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *castigation*, -castigation-

castigation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
castigation (n.) การต่อว่าอย่างรุนแรง Syn. scolding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า castigation
Back to top