ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cast off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cast off*, -cast off-

cast off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast off (phrv.) ทิ้ง See also: ละทิ้ง, เหวี่ยงทิ้ง, ขว้างทิ้ง Syn. cast aside, fling aside, fling off, lay off, leave off, shake off, throw aside, throw off, toss aside, toss off
cast off (phrv.) ไม่สวมอีกต่อไป (เสื้อผ้า) See also: ทิ้ง, เอาไปทิ้ง
cast off (phrv.) เลิกคบกับ Syn. cast aside
cast off (phrv.) เป็นอิสระจาก See also: เลิกจาก
cast off (phrv.) ลอกออก See also: ลอกคราบ Syn. shuffle off, slough off
cast off (phrv.) ปลดเชือกเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง
Mother, I want to cast off this burden of fate upon my back and run to BuYeo, but I won't.ท่านแม่ ข้าอยากเอาภาระที่ต้องแบกรับไว้ทั้งหมด ออกจากหลังข้า แล้ววิ่งไปหาท่านที่พูยอ แต่ก็ทำไม่ได้\i}
We're gonna cast off those shackles that bind us to jobs we hate, people we don't love, lives that aren't worth living.เราจะทำลายพันธนาการ ที่มัดเราไว้กับงานที่เราเกลียด คนที่เราไม่ได้รัก
Just till you get the cast off -- then hunt him down.จนกว่านายจะถอดเฝือก แล้วค่อยไปตามหาเขา
WE CAST OFF IN AN HOUR.เราจะออกเรือในหนึ่งชั่วโมง
I hope you didn't take that cast off by yourself.ฉันหวังว่าคุณไม่ได้โยนตัวเองออกไป
And I cast off the bloody chains of our past.และผมขับไล่ วงจรกระหายเลือดในอดีตของเราไป
Arguing that this island will never be free until we all come together to cast off the tyrannical yoke of Queen Eleanor.โต้เถียงกันว่าเกาะแห่งนี้ จะไม่มีวันได้รับอิสระ จนกว่าพวกเราทุกคนจะร่วมมือกัน ปลดแอกการปกครองแบบทรราชย์ ของราชินีเอเลเนอร์
Cast off the domino squad?ทิ้งหมู่โดมิโนไปเฉยๆ งั้นหรือ
Cast off those lines.ปลดระยางทั้งหมด กว้านสมอ ..
Cast off your shackles, etcetera, etcetera.พิสูจน์สิ่งแปลกใหม่ หลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ
They are just losers and cast offs and rejects.พวกขี้แพ้ และ ถูกทอดทิ้ง

cast off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 蜕 / 蛻] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, 蜕皮 / 蛻皮] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell

cast off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
ตัดสวาท[v. exp.] (tat sawāt) EN: cast off (a lover) ; jilt ; terminate sexual relations FR:
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cast off
Back to top