ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cast aside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cast aside*, -cast aside-

cast aside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast aside (phrv.) ละทิ้ง See also: ล้มเลิก Syn. discard, reject
cast aside (phrv.) ละทิ้ง See also: กำจัด, ทิ้งไป, เหวี่ยงทิ้ง Syn. cast away, discard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา.
Mom threw away her career as a researcher, and cast aside a shining future.แม่ยอมเลิกอาชีพนักวิจัยและยอมทิ้งอนาคตสดใส
I can't... cast aside my Mom and my sister.ฉัน... ทิ้งแม่กับน้องสาวไปไม่ได้
And like him, you were cast aside by your own people..เหมือนกับเขา ไม่มีใครต้องการ
Do you swear to cast aside all selfish ambition and to pledge yourself only to the good of the Realms?เจ้าสาบานมั้ยว่า จะละทิ้งความทะเยอทะยานของตน และเสียสละตนเอง เพื่อความสุขของเก้าโลก
To demonstrate her repentance, she will cast aside all pride, all artifice, and present herself as the gods made her to you, the good people of the city.เพื่อให้เห็นว่านางสำนึกผิด นางจะละทิ้ง ความยโส สิ่งปรุงแต่ง และปรากฏตัวนางดั่งที่ทวยเทพสรรสร้าง
All of the works of art are neglected, ignored, cast aside.ศิลปะทั้งหมดนั้น ถูกมองข้าม ไม่มีใครสนใจ ถูกเพิกเฉย
Now you know how I felt, to be ignored, cast aside.ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าฉันรู้สึกยังไง โดนเพิกเฉย โดนมองข้าม

cast aside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
己を枉ぐ[おのれをまぐ, onorewomagu] (exp) (arch) to cast aside one's beliefs and doctrines
己を虚しゅうする[おのれをむなしゅうする, onorewomunashuusuru] (exp) (arch) to cast aside one's prejudices
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P)

cast aside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāng thin) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling FR:
ทิ้งขว้าง[v.] (thingkhwāng) EN: cast aside ; throw away ; abandon ; dump ; reject FR:
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cast aside
Back to top