ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry over*, -carry over-

carry over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry over (phrv.) เลื่อนออกไป Syn. put off
carry over (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก, หลงเหลือมาจาก
carry over (phrv.) ทิ้งไว้ให้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carry overยกยอดไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carry Overน้ำยาไหลไปสู่แผ่นทดสอบอื่นๆใกล้ๆกัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทูน (v.) carry over the head See also: uplift Syn. เทิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Voices carry over water.ประเดี๋ยวจะมีคนได้ยิน

carry over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
繰入(P);繰り入れ(P);繰入れ[くりいれ, kuriire] (n) inward transfer (of money); carry over (money from previous period); (P)
持ち越す[もちこす, mochikosu] (v5s,vt) (See 持ち越し) to carry over; to carry forward; to keep (for later); to defer; (P)

carry over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยกยอด[v.] (yokyøt) EN: carry sth forward ; carry sth over ; carry over a balance ; transfer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry over
Back to top