ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry back*, -carry back-

carry back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry back (phrv.) คืน
carry back (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. go back, go back to, take back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry back
Back to top