ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry along

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry along*, -carry along-

carry along ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry along (phrv.) นำติดตัวไป See also: พกติดตัว Syn. carry about, carry about
carry along (phrv.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม Syn. carry away
carry along (phrv.) กระตุ้น See also: ให้กำลังใจ

carry along ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นำติดตัวไป[v. exp.] (nam tittūa ) EN: carry along FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry along
Back to top