ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calming*, -calming-

calming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calming (adj.) ซึ่งทำให้เงียบสงบ See also: สงบ, ใจเย็น, สงบประสาท, สงบอารมณ์, กดประสาท Syn. soothing, tranquilizing
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calming Effectฤทธิ์ทำให้เกิดอาการสงบลง [การแพทย์]

calming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)

calming ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsberuhigung {f}traffic calming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calming
Back to top