ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

calm down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *calm down*, -calm down-

calm down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
calm down (phrv.) ทำให้สงบ See also: ทำให้นิ่งเฉย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบจิตใจ (v.) calm down See also: calm oneself, control one´s emotion, suppress one´s feeling Ops. วุ่นวายใจ
สงบสติอารมณ์ (v.) calm down See also: calm oneself, remain calm Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ
สงบอารมณ์ (v.) calm down See also: calm oneself, control one´s emotion, suppress one´s feeling Syn. สงบจิตใจ Ops. วุ่นวายใจ
สงบใจ (v.) calm down See also: tranquilly, calmly Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ
หยุดชะงัก (v.) calm down See also: stop Syn. ซบเซา
เซา (v.) calm down See also: stop Syn. หยุดชะงัก, ซบเซา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Calm down, don't be so sadสงบหน่อย อย่าเศร้าโศกมากนัก
Calm down, don't act like this!สงบหน่อย อย่าทำอย่างนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now you calm down and you tell me what's the matter.มาสิ ตอนนี้คุณสงบลงและคุณบอก ฉัน เกิดอะไรขึ้น.
Let's just calm down and pull up the star file on Vega.ขอเพียงสงบลงและ ดึงไฟล์ดาวบนเวก้า
Could we calm down here?ขอโทษนะ! เราสามารถที่จะสงบลงที่นี่?
Everybody in this house needs to calm down and eat some fruit or something.ทุกคนในบ้านเราต้องหัดสงบจิตสงบใจบ้าง
No, you calm down and listen! Ben was eaten by a freaking snake.ไม่,คุณนั่นแหละนั่งลงแล้วฟังผม เบนเพิ่งจะถูกไอ้งูยักษ์นั่นเขมือบลงไป
Take it easy, it's not like we want to be here. Just calm down and...ใจเย็นน่า พวกฉันก็ไม่อยากมานักหรอก ใจเย็นไว้ก่อน
This was the most effective way to calm down this dragon.นั่นเป็นทางเดียวที่จะให้มังกรนั่นสงบลง
Suzuki Auto, calm down Calm downซูซุกิออโต้ ใจเย็นก่อนนะ
Please, calm down first!โปรด ใจเย็นๆก่อนครับคุณ!
Hey, everyone needs to calm down and count to 10, okay ?เฮ้, ทุกคนใจเย็นก่อน นับ 1 ถึง 10 ก่อนนะ?
It's over. Calm down now.เรียบร้อย ฉันเอามันออกมาแล้ว
Mr. Arnold, I need you to calm down so that your heart can calm down.มิสเตอร์อาร์โนด์ล ฉันอยากให้คุณใจเย็น เพื่อหัวใจคุณจะได้เต้นช้าลง

calm down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P)
和む[なごむ, nagomu] (v5m) to be softened; to calm down; (P)
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P)
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
落ち着ける;落着ける;落ち付ける;落付ける[おちつける, ochitsukeru] (v1,vt) to quiet; to calm down; to compose oneself; to settle down
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P)

calm down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้าก่อน[X] (chākøn) EN: hold on ; calm down FR:
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm FR: garder son calme ; rester calme ; garder son sang froid ; ne pas s'énerver ; ne pas s'emporter
ข่มใจ[v.] (khomjai) EN: control oneself ; calm down ; repress oneself ; restrain oneself FR: se contrôler
ระงับใจ[v. exp.] (ra-ngap jai) EN: restrain ; calm down ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control oneself FR: se calmer ; se contenir
สงบ[v.] (sa-ngop) EN: calm down FR:
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop āro) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace FR:
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside FR:
สงบอกสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop ok ) EN: compose oneself ; calm down FR:
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm FR: se calmer
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sat) EN: collect oneself , regain control of oneself ; calm down FR:
เซา[v.] (sao) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down FR:
ทำให้สงบ[v. exp.] (thamhai sa-) EN: calm ; calm down ; make calm ; make quiet ; restore peace ; restore tranquility FR: calmer ; pacifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า calm down
Back to top