ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

by choice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *by choice*, -by choice-

by choice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
by choice (idm.) โดยจงใจ See also: อย่างเจตนา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My own sister married someone she loathed as well, though not by choice and certainly not for the greater good, gods forbid.พี่สาวข้าเองก็แต่งงานกับ คนที่เกลียดเหมือนกัน แม้ว่านางจะไม่ได้เลือกเอง และแน่นอนว่า ไม่ใช่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า ขอทวยเทพทรงโปรด
And nobody single by choice would live this close to the freeway.ก็เธอเปลี่ยนชื่อคนติดต่อฉุกเฉิน เป็น "ตัวเอง"
We know you're not here by choice.พวกเรารู้ว่าพวกคุณอยู่ที่นี่อย่างไม่มีทางเลือก
We're all here by choice.พวกเราทั้งหมดที่นี่มีทางเลือก
I found a class packed with lesbians, not by choice, but still, it was strangely comforting.ผมไปเจอชั้นเรียนนึงที่มีแต่พวกเลสเบี้ยนส์ ช่วยไม่ได้ ที่ยังไงๆ มันก็สบายใจแบบแปลกๆ อยู่ดี
Not by choice, but still...ไม่ใช่ทางเลือก แต่ยังคง...
I'm doing this by choice. It's not a symptom.ผมเลือกทำแบบนี้เอง มันไม่ใช่อาการของโรค
Not by choice. You know, there are cases where people believe they've helped.คุณรู้มั๊ย บางกรณีผู้คนเชื่อว่า คนเหล่านี้จะช่วยได้
You left by choice, and if what's happening to you people spreads to the rest of us, you're going to be dropped off on the next planet!นายเลือกที่จะไปเอง และถ้าอะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับคนของนาย แผร่กระจายไปยังกลุ่มคนที่เหลือ
No one lives downwind from a pet store by choice.ไม่มีใครเลือกอยู่ใต้ลมจากร้านขายสัตว์โดยสมัครใจหรอก
They're not there by choice.พวกเขาไม่ได้เลือกที่จะอยู่ที่นั่นด้วยตนเอง
They're here by choice.พวกเขามาด้วยความเต็มใจ

by choice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
好き好む[すきこのむ, sukikonomu] (v5m,vt) to do something by choice; to like; to be fond of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า by choice
Back to top