ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

but also

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *but also*, -but also-

but also ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩化コバルト[えんかコバルト, enka kobaruto] (n) cobalt chloride (esp. CoCl2, but also CoCl3)
尾巻猿[おまきざる;オマキザル, omakizaru ; omakizaru] (n) (uk) any monkey of family Cebidae (esp. the capuchin monkeys of genus Cebus, but also including marmosets, tamarins and squirrel monkeys)
平目;鮃;比目魚[ひらめ;ヒラメ, hirame ; hirame] (n) (1) (uk) flounder (esp. the large-tooth flounders of family Paralichthyidae, but also lefteye flounders of family Bothidae); (2) bastard halibut; olive flounder (Paralichthys olivaceus)
然る事乍ら[さることながら, sarukotonagara] (exp) (uk) (See もさることながら) It goes without saying; but not only that; but also ...
猪;豬;豕[い, i] (n) (arch) hog (esp. a wild boar, but also including the domesticated pig)
瑠璃;琉璃[るり, ruri] (n) (1) lapis lazuli; (2) (abbr) (See 瑠璃色) lapis lazuli (color); (3) (abbr) (See 吠瑠璃) beryl; (4) (abbr) (See 小瑠璃,大瑠璃,瑠璃鶲) mall blue passerine bird (esp. the blue-and-white flycatcher and the Siberian blue robin, but also the red-flanked bluetail); (5) (obsc) glass
硫化水銀[りゅうかすいぎん, ryuukasuigin] (n) mercury sulfide (esp. mercuric sulfide, HgS, but also mercurous sulfide, Hg2S) (sulphide)
胆大心小[たんだいしんしょう, tandaishinshou] (exp) being bold and courageous, but also careful and meticulous
葦原雀;吉原雀[よしわらすずめ, yoshiwarasuzume] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler)
葭切;葦切;葦雀[よしきり;ヨシキリ, yoshikiri ; yoshikiri] (n) (uk) (See 小葦切,大葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler)
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands)
蝦夷地[えぞち, ezochi] (n) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands)
行々子;行行子;仰々子;仰仰子[ぎょうぎょうし, gyougyoushi] (n) (obsc) (See 葦切) reed warbler (esp. the great reed warbler, but also the black-browed reed warbler)
だけでなく[, dakedenaku] (exp) (See のみならず) not just ... (but also ..); (P)
延いて;延て(io)[ひいて, hiite] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently
延いては[ひいては, hiiteha] (adv) (uk) not only ... but also; in addition to; consequently

but also ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยัง[adv.] (yang) EN: also ; but also ; as well ; too FR: aussi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า but also
Back to top