ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

businessperson

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *businessperson*, -businessperson-

businessperson ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
businessperson (n.) ผู้เสี่ยงโชค Syn. stockholder, gambler
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ประกอบธุรกิจ (n.) businessperson See also: entrepreneur

businessperson ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ประกอบธุรกิจ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: businessperson ; entrepreneur ; operator FR: opérateur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า businessperson
Back to top