ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

business transaction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *business transaction*, -business transaction-

business transaction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
business transaction (n.) การซื้อขาย See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรกิจ Syn. agreement, bargain, trade, business agreement

business transaction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, 交易额 / 交易額] sum or volume of business transactions; turnover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า business transaction
Back to top