ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burial ground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burial ground*, -burial ground-

burial ground ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป่าช้า[n.] (pāchā = pac) EN: cemetery ; graveyard ; burial ground FR: cimetière [m]
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
ที่ฝังศพ[n. exp.] (thī fang so) EN: grave ; cemetery ; burial ground FR: cimetière [m] ; crématorium [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burial ground
Back to top