ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bundle off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bundle off*, -bundle off-

bundle off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bundle off (phrv.) ส่ง(บางสิ่งเช่น ห่อของ)ไปให้ Syn. pack off
bundle off (phrv.) รีบออกไป See also: รีบจากไป Syn. bundle away, pack off
bundle off (phrv.) รีบส่งไป (หลังจากมีปัญหาเกิดขึ้น) Syn. pack off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bundle off
Back to top