ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bump into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bump into*, -bump into-

bump into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bump into (phrv.) ชน See also: กระแทก
bump into (phrv.) พบโดยบังเอิญ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bang into, barge into, knock into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, my plan is to sort of accidentally bump into him.Well, my plan is to sort of accidentally bump into him.
Do I deliberately bump into a girl spill coffee on her...คุณคิดว่าผมจะตั้งใจชนหญิง เเล้วทำกาแฟหกใส่เหรอ...
"We took the woods so we wouldn't bump into Tommy.'We took the woods behind the junkyard just to make sure we wouldn't bump into Tommy!
"We took the woods so we wouldn't bump into Tommy.Hold 'em. 'We took the woods behind the junkyard
You brush past people. People bump into you.เดินเฉียดผ่านคนอื่น คนอื่นเดินมาชนคุณ
I just got to bump into her somewhere.ฉันจะต้องบังเอิญไปเดินชนเธอซักที่
Well, if you bump into him, tell him i'm looking forward to seeing him again.well, if you bump into him, tell him i'm looking forward to seeing him again.
Would you mind if I sat? I feel like I might bump into you.ขอผมนั่งได้มั้ย ผมกลัวจะล้มทับคุณ
It's not like we'll ever bump into each other.เราไม่ได้จะบังเอิญเจอกันอีกนี่
I happened to bump into Shizuru in Chinatown.ฉันเดินเจอชิซูรุโดยบังเอิญที่ไชน่าทาว์น
I bump into my hot tub buddies again.ฉันเจอพวก ที่อ่างน้ำร้อน อีกครั้ง
How did you managed to not bump into the furniture?นายทำยังไง ถึงไม่เดินชนเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ได้...

bump into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèng, ㄆㄥˋ, 踫] collide, bump into
相撞[xiāng zhuàng, ㄒㄧㄤ ㄓㄨㄤˋ, 相撞] collision; crash; to crash together; to collide with; to bump into
值遇[zhí yù, ㄓˊ ㄩˋ, 值遇] to meet with; to bump into

bump into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P)

bump into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนกัน[v. exp.] (chon kan) EN: collide ; bump into ; confront FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer ; se télescoper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bump into
Back to top