ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

build up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *build up*, -build up-

build up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
build up (phrv.) ปลูกสร้างให้ใหญ่ขึ้น
build up (phrv.) เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง See also: ก่อตัวขึ้น
build up (phrv.) ออมเงินมากขึ้น
build up (phrv.) (รถยนต์)หนาแน่น (การจราจร) See also: ออกัน, รวมตัวกัน
build up (phrv.) ถูกเติมด้วยสิ่งปลูกสร้างหรืออาคาร Syn. build over
build up (phrv.) ยกย่อง (มักเกินจริง) See also: ชมเชย
build upon (phrv.) ปลูกสร้างเพิ่ม Syn. build on
build upon (phrv.) สร้างบน (ด้านบนของบางสิ่ง) Syn. build on
build upon (phrv.) มั่นใจในการทำบางสิ่ง See also: อาศัย, พึ่งพา Syn. depend on
build upon (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน Syn. build on
build upon (phrv.) ใช้(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาต่อ Syn. build on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อร่างสร้างตัว (v.) build up a fortune See also: make´s one way Syn. สร้างตัว
สร้างฐานะ (v.) build up a fortune See also: make´s one way, get married and carve out Syn. ก่อร่างสร้างตัว, สร้างเนื้อสร้างตัว
สร้างตัว (v.) build up a fortune See also: make´s one way, get married and carve out Syn. ก่อร่างสร้างตัว, สร้างเนื้อสร้างตัว, สร้างฐานะ
ผูกมิตร (v.) build up friendship See also: make friends with Ops. สร้างความแตกแยก
สร้างความสัมพันธ์ (v.) build up friendship See also: make friends with Syn. ผูกมิตร Ops. สร้างความแตกแยก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's professor Verdegast's idea. Says it'll build up my blood.เป็นความคิดของ ศาตราจารย์ เวอดากัสท ว่ามันเพิ่มเลือด.
Mention to the money boys that we want to build up a Russian list and they throw money at us.พูดถึงเด็กผู้ชายเงินที่เราต้องการที่จะสร้างรายการของรัสเซีย และพวกเขาโยนเงินที่เรา
I said, "Eddie, you will never let anger build up to the point...ผมว่า "Eddie แกต้องไม่ให้ อารมณ์โกรธทำลายทุกสิ่ง...
You build up a tolerance to it.-กฎแรงโน้มถ่วงโลก ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะ -คิดว่าไม่หรอก
The waves build up slowly, then they start to break.ระลอกคลื่นก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ.. เมื่อพวกเขาเริ่มชะลอ.
That's it. Now let's build up some steam!นั่นแหละ ไปทำให้ไอน้ำพวยพุ่ง!
To build up this international organization called the United Nations,เพื่อสร้างองการนานาชาติ เรียกว่า องกรสหประชาชาติ
You have to build up your strength.เธอต้องสร้างกำลังเอาไว้
I'm gonna build up a playground here after you are all goneฉันกำลังจะทำสนามเด็กเล่นที่นี่ หลังจากพวกเธอไปกันแล้ว
We think Voldermort wants to build up his army again.-พวกเราคิดว่าโวลเดอร์มอล -อาจจะรวบรวมกองกำลังของมันอีกครั้ง
Pressure imbalance allows fluid to build up in the lungs.ความดันเลือดไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เกิดของเหลวขึ้นไปท่วมปอดได้
You'll never get a tight stream until you build up your lip muscles to the point where you can purse your lips like this.นายจะพ่นน้ำไม่ได้ ถ้าไม่ฝึกกล้ามเนื้อริมฝีปากซะก่อน จนกว่านายจะ ห่อปากแบบนี้ได้ เข้าใจปะ?

build up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, 白手起家] build up from nothing; start from scratch
造就[zào jiù, ㄗㄠˋ ㄐㄧㄡˋ, 造就] build up

build up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮説を立てる[かせつをたてる, kasetsuwotateru] (exp,v1) to build up a hypothesis
作り立てる[つくりたてる, tsukuritateru] (v1,vt) to adorn; to decorate; to dress up; to build up
力をつける;力を付ける[ちからをつける, chikarawotsukeru] (exp,v1) (1) to build up one's strength; to get stronger; (2) to give (someone) strength; to cheer (someone) up; to encourage (someone)
形作る;形づくる;形造る;容作る[かたちづくる, katachidukuru] (v5r,vi) to form; to shape; to make; to mold; to mould; to build up
知識を蓄える[ちしきをたくわえる, chishikiwotakuwaeru] (exp,v1) to gain knowledge; to build up one's knowledge
音物;引物[いんもつ(音物);いんぶつ, inmotsu ( oto mono ); inbutsu] (n) present (to build up a "friendship" with someone); bribe
作り上げる(P);造り上げる[つくりあげる, tsukuriageru] (v1,vt) to make up; to fabricate; to build up; to complete; to construct; (P)
為す(P);成す(P);生す[なす, nasu] (v5s,vt) (1) (esp. 成す) to build up; to establish; (2) (esp. 成す) to form; to become (a state); (3) to accomplish; to achieve; to succeed in; (4) to change into; (5) (esp. 為す) to do; to perform; (aux-v) (6) (arch) to intend to; to attempt; to try; (7) (arch) (esp. 生す) to have a child; (P)
立ち上がり(P);立ち上り;立上り[たちあがり, tachiagari] (n) (1) start; beginning; build up; (2) how well a pitcher pitches at the start of the game (baseball); (P)
築き上げる[きずきあげる, kizukiageru] (v1,vt) to build up; to establish (one's reputation); (P)

build up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømri) EN: save little by little ; build up a fund penny by penny ; scrimp and save FR: épargner petit à petit
ก่อร่างสร้างตัว[v. (loc.)] (kørāngsāngt) EN: build up a fortune ; make's one way ; establish oneself FR:
สร้างชาติ[v.] (sāngchāt) EN: build up the nation FR:
สร้างชื่อเสียง[v. exp.] (sāng cheūsī) EN: build up a reputation FR: se construire une réputation ; se bâtir une réputation ; se forger une réputation ; se tailler une réputation
สร้างชื่อเสียงของบริษัท[v. exp.] (sāng cheūsī) EN: build up company's reputation FR:
สร้างตัว[v. exp.] (sāng tūa) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
ตั้งหลัก[v.] (tang-lak) EN: establish oneself ; build up one's status ; stand firm FR:
ตั้งตัวเอง[v. exp.] (tang tūa-ēn) EN: establish oneself ; build up one's status FR:
ทำอารมณ์[v. exp.] (tham ārom) EN: build up a feeling (of) ; build up an emotion (of) ; develop an emotion FR:
ทำหนี้[v. exp.] (tham nī) EN: build up debts ; go into debt FR: s'endetter ; faire des dettes ; contracter des dettes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า build up
Back to top