ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bruit abroad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bruit abroad*, -bruit abroad-

bruit abroad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bruit abroad (phrv.) ทำให้รู้กันทั่ว See also: บอกให้รู้กันทั่ว, ทำให้แพร่หลาย, ทำให้กระจายออกไป Syn. blaze abroad, noise abroad, rumour abroad, spread abroad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bruit abroad
Back to top