ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring through*, -bring through-

bring through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring through (phrv.) ช่วยให้หายป่วยหนัก See also: ช่วยชีวิตไว้ได้, รักษาชีวิต Syn. carry through, come through, pull round, pull through
bring through (phrv.) ช่วยให้พ้นจากอันตรายหรือปัญหา Syn. carry through, come through, pull round, pull through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when it is complete, we will bring through all of the Horde!และเมื่อมันเสร็จสมบูรณ์ เราจะพา ฮอร์ดทุกคนข้ามไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring through
Back to top