ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring round*, -bring round-

bring round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring round (phrv.) พาไปยังสถานที่ตกลงกันไว้ Syn. bring over
bring round (phrv.) ทำให้ฟื้น See also: ทำให้ได้สติ Syn. bring to
bring round (phrv.) โน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิด Syn. bring around, bring over, come around, come over, fetch over
bring round (phrv.) เบี่ยงเบน See also: เปลี่ยนทิศทาง Syn. fetch round
bring round (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางไปด้านตรงข้าม (การแล่นเรือ) Syn. bring about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring round
Back to top