ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring out*, -bring out-

bring out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring out (phrv.) ดึงออกมา See also: ลากออกมา Syn. pull out
bring out (phrv.) เคลื่อนย้ายออกไปจาก (ห้องหรืออาคาร) Syn. fetch out
bring out (phrv.) วางให้เห็น See also: นำมาให้เห็น Syn. be out, come out, fetch out
bring out (phrv.) เผยให้เห็น See also: เผยออกมา, แสดงออกมา Syn. show up
bring out (phrv.) ผลิต See also: สร้าง Syn. be out, come out, fetch out
bring out (phrv.) กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ) Syn. come out, draw out
bring out (phrv.) หยุดงานประท้วง Syn. be out, call out, come out
bring out (phrv.) ย้ายไปตั้งรกรากที่อื่น Syn. come over
bring out (phrv.) แสดงออกด้วย (คำพูดหรือเขียน)
bring out (phrv.) ได้รับรู้ (สิ่งที่เป็นความลับ) See also: ล่วงรู้, แอบรู้ Syn. let out
bring out in (phrv.) กระตุ้นให้เกิด (ทางอารมณ์หรือร่างกาย) Syn. break out in, come out in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It'll just bring out Rhodes and the men.เดี๋ยวโรห์ดกับพวกได้ยิน
[ Sighs ] Well, bring out the Gimp.[การทอดถอนใจ] ดีนำมาออก Gimp
How about this? "What's My Orientation?" Every day we bring out guests, and a panel has to guess if they're gay or straight.เอางี้มั้ย"ฉันเป็นเพศไหนเอ่ย" ให้คนดังมาทายกันว่าแขกคนไหนเป็นเกย์
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี...
Let's bring out bachelorette number one!พบกับสาวโสดหมายเลขหนึ่ง!
Okay, okay, let's bring out bachelorette number two!โอเค โอเค คนต่อไป - สาวโสดหมายเลขสอง!
The lady hates chicken salad. So I bring out a bunch of tuna fish sandwiches.ผมเลยเอาแซนด์วิชทูน่าออกมา
Someone I can bring out the best in... and someone that brings out the best in me.ใครที่ฉันสามารถ ดึงส่วนที่ดีที่สุดออกมาได้ และใครที่สามารถ ดึงส่วนที่ดีที่สุดของฉันออกมา
Something else is bring out in its place.อย่างอื่นซึ่งปรากฏที่นั่น
Come on, man, let's eat. Bring out that bird.มาเถอะ กินกันได้แล้ว เอาไก่งวงออกมา
Will you be an angel and help me bring out the incisor?คุณจะช่วยเป็นนางฟ้าของผม และช่วยเอาฟันซี่หน้าออกได้มั้ยครับ
What's this? Bring out some good stuff.นี่อะไรกัน ไปเอาของดีๆ ออกมา

bring out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor

bring out ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring out
Back to top