ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring forward*, -bring forward-

bring forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring forward (phrv.) เอาไปวางข้างหน้า See also: พาไปด้านหน้า
bring forward (phrv.) จัดขึ้น See also: เกิดขึ้น Syn. put off
bring forward (phrv.) ทำให้เจริญก้าวหน้า See also: รุดหน้า Syn. bring on
bring forward (phrv.) แนะนำ See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น Syn. come forward
bring forward (phrv.) สร้างหรือทำหลักฐาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bring forwardยอดยกมา [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bring forward the women.หลีกทางให้พวกผู้หญิง

bring forward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)

bring forward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยื่น[v.] (yeūn) EN: submit ; present ; propose ; offer ; hand in ; file ; lodge ; deliver ; put forward ; bring forward ; raise FR: présenter ; soumettre ; proposer ; déposer ; avancer ; remettre ; tendre
ยกมา[v. exp.] (yok mā) EN: bring forward ; take FR: prendre
ยอดยกมา[v. exp.] (yøt yok mā) EN: bring forward FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring forward
Back to top