ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring down*, -bring down-

bring down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring down (phrv.) นำลงมา Syn. get down, send down, take down
bring down (phrv.) ทำให้ร่วงลงมา Syn. come down, get down
bring down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้
bring down (phrv.) ลดราคา Syn. go down Ops. send up
bring down (phrv.) ทำให้ลด
bring down (phrv.) ตกทอด See also: เป็นมรดกตกทอด
bring down (phrv.) ทำให้ทันสมัย See also: นำมาปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น
bring down (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก See also: ทำให้ทุกข์ทรมาน
bring down (phrv.) ทำให้สถานภาพลดลง See also: ทำให้ตกต่ำลง Syn. hand down
bring down (phrv.) ประกาศหรือบอกให้รู้อย่างเป็นทางการ Syn. hand down
bring down (phrv.) ทำให้เผชิญกับความจริง See also: ทำให้กล้าเผชิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire.คานธีจะพบว่า ต้องใช้มากกว่าเกลืออีกมาก ที่จะทำลายราชอาณาจักรอังกฤษ
He will stop at nothing to bring down those he hates.และจะไม่หยุดจนกว่า จะทำลายคนที่เขาเกลียดชังได้
Wait here. I'll bring down some ice.รอที่นี่ ผมจะนำมาลงน้ำแข็งบาง
He's trying to bring down the mountain! Gandalf, we must turn back!เขาพยายามทำให้เขาถล่ม,เราควรกลับ
And maybe you can bring down the guys who killed your boyfriend in the process.และอาจจะนำพวกที่ฆ่าแฟนคุณมาลงโทษ
I don't really give a rat's ass what you think of us, but if we're gonna bring down this spirit, we need to find the remains, salt them, and burn them into dust.เราไม่ใช่คนโง่อยากที่คุณคิดหรอกนะ ถ้าจะปราบวิญญาณร้าย พวกเราต้องหาชิ้นส่วนของมันให้พบ
You have no idea of the level of hell I could bring down on you.ชั้นไม่รู้แน่ว่าชั้นจะนำพา ความล่มจมไปให้นายได้แค่ไหน
And how many planes you gotta bring down to get back in his good graces?ต้องยิงตกกี่เครื่อง เขาถึงจะอิ่มเอมใจ
It can take hundreds to bring down a zeppelin.อาจต้องใช้เครื่องบินนับร้อย จัดการเรือเหาะ
We worked together in a completely bipartisan way to bring down communism.เราทำงานด้วยกันโดยได้รับ การสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทั้ง 2 พรรค ในการโค่นล้มลัทธิคอมมิวนิสต์
I hear you need some soldiers to bring down our current boss.ได้ยินว่านายต้องการคน เพื่อล้มคนที่เป็น boss ตอนนี้
But to bring down this company, Sometimes we have to do bad things.แต่เพื่อจะทำลายองค์กรนี้ บางครั้งเราต้องทำเรื่องเลวร้าย

bring down ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕留める[しとめる, shitomeru] (v1,vt) to bring down (a bird); to kill
切り出す[きりだす;きりいだす, kiridasu ; kiriidasu] (v5s,vt) to quarry; to cut (timber); to cut and carry off; to begin to talk; to break the ice; to broach; to bring down
打ち下ろす[うちおろす, uchiorosu] (v5s,vt) to strike someone a blow; to bring down (a stick on someone's head)
倒す(P);斃す;殪す;仆す[たおす, taosu] (v5s,vt) (1) (倒す only) to throw down; to bring down; to blow down; to fell; to knock down; to set (something) down on its side; to turn (something) on its side; (2) to kill; to defeat; to beat; (3) (倒す only) to overthrow; to trip up; to ruin; (4) (倒す only) to leave unpaid; to cheat; (P)
取り下ろす;取下ろす[とりおろす, toriorosu] (v5s,vt) to take down; to bring down; to lower

bring down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple FR:
กดราคา[v. exp.] (kotrākhā) EN: lower the price ; bring down prices ; underprice ; reduce price ; force the price down ; undersell FR: baisser le prix ; comprimer les prix
ล้มเจ้า = ล้มจ้าว[v. exp.] (lom jao = l) EN: bring down the monarchy FR:
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer

bring down ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring down
Back to top