ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring away*, -bring away-

bring away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring away (phrv.) กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง) Syn. come away with, go away with

bring away ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
带去[dài qu, ㄉㄞˋ ㄑㄩ˙, 带去 / 帶去] bring away

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring away
Back to top