ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring about a reconciliation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring about a reconciliation*, -bring about a reconciliation-