ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break up*, -break up-

break up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break up (phrv.) ทำให้เเหลก See also: ทำให้แตกละเอียด, แหลก, ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
break up (phrv.) ทำลาย
break up (phrv.) ยุติ See also: เลิก, หยุด, ระงับ
break up (phrv.) แตกกลุ่ม See also: เลิกเกาะกลุ่ม
break up (phrv.) ปิดภาคเรียน See also: หยุดเรียน
break up (phrv.) เลิกกัน See also: แยกทางกัน, ไม่อยู่ร่วมกัน Syn. bust up, split up
break up (phrv.) ทำให้เศร้าโศก Syn. break down, crack up, crock up
break up (phrv.) ทำให้ขบขัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้ขำ
break up (phrv.) แบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Buttercup is marrying Humperdinck in a little less than half an hour, so all we have to do is get in, break up the wedding, steal the princess, make our escape.ดังนั้น พวกเราต้องเข้าไปข้างใน ทำลายงานแต่งงาน ลักพาตัวเจ้าหญิง แล้วหนีออกมา ...
It'll break up the boredom, keep up morale.จะได้หายเหงาและบำรุงขวัญ
I'm gonna break up the squad, send you in different directions.ฉันจะแยกหมู่เธอ ส่งเธอ 5 คนออกไปคนละทิศละทาง
Why do you have to break up with her?ทำไมนายต้องเลิกกับเธอด้วย
I mean you break up with Janice. I'll break up with Tony.ไม่ หมายถึงเธอเลิกกับเจนิส ส่วนฉันเลิกกับโทนี่
We should always, always break up together.เราควรจะต้อง เลิกด้วยกันทุกครั้งไป
Pardon me. I hate to break up the staff meeting, but... they're here!ฉันขอโทษนะ.ฉันไม่อยากทำลายการประชุมนะ, แต่...
Uh, I gotta go break up with Bonnie.ฉัน ฉันต้องไปบอกเลิกกับบอนนี่
Oh, my God. If you say that one more time, I'm gonna break up with you.โอ พระเจ้า ถ้านายพูดคำนั้นอีกครั้งเดียว ฉันได้เลิกกับนายแน่ๆ
And for the record, it took two people to break up this relationship.จะบอกให้เอาบุญ มันต้องมีคน 2 คน ถึงจะจบความสัมพันธ์นี้ได้
Why does Joon-suh want to break up with Yumi?แล้วรู้ไหมทำไม จุนโซถึงต้องการเลิกกับยูมีนะ?
Did you really break up with Yumi?พี่เลิกกับยูมีจริงรึคะ?

break up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解离[jiě lí, ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˊ, 解离 / 解離] dissociation; to break up a chemical compound into its elements
拆散[chāi sàn, ㄔㄞ ㄙㄢˋ, 拆散] to break up (a marriage, family etc)
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 不欢而散 / 不歡而散] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord
[pǒu, ㄆㄡˇ, 掊] break up; hit
粉碎[fěn suì, ㄈㄣˇ ㄙㄨㄟˋ, 粉碎] crash; break up
驱散[qū sàn, ㄑㄩ ㄙㄢˋ, 驱散 / 驅散] disperse; break up
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, 分裂] split up; to split; to divide; to break up; fission

break up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お開きにする[おひらきにする, ohirakinisuru] (vs-i) to break up (e.g. a meeting); to call it a night
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
引ける[ひける, hikeru] (v1,vi) to close; to be over; to break up (e.g. school)
拓く[ひらく, hiraku] (v5k) to open (e.g. path); to clear (the way); to break up (e.g. land)
捨てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P)
退散[たいさん, taisan] (n,vs) (intr.) disperse; break up
分裂[ぶんれつ, bunretsu] (n,vs) split; division; break up; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P)

break up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
เลิกกับ[v. exp.] (loēk kap) EN: break up with ; break with ; drop FR: rompre avec ; laisser tomber
เลิกคบ[v. exp.] (loēk khop) EN: stop seeing (s.o.) ; break off a relationship ; break up with FR: rompre
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สลายตัว[v.] (salāitūa) EN: dissolve ; break up ; disperse FR:
แตกกัน[v. exp.] (taēk kan) EN: split ; break up ; separate ; divide FR:
แตกคอ[v.] (taēkkhø) EN: split ; break up ; splinter ; have a falling out ; quarrel FR: n'être pas d'accord ; s'opposer
แตกสลาย[v. exp.] (taēk salāi) EN: go to pieces ; crumble ; break up ; break apart ; be broken ; dissolve FR: se désagréger
แตกแยก[v.] (taēkyaēk) EN: split up ; break up ; separate ; become divided ; be separated ; be discordant ; be disunited FR: se diviser; se désunir ; éclater ; se fissurer ; se fractionner
ทอน[v.] (thøn) EN: cut down ; reduce ; slash ; curtail ; break up FR: réduire ; amenuiser
วงแตก[v. exp.] (wong taēk) EN: break up ; split ; spoil the atmosphere FR:
แยกร่าง[v. exp.] (yaēk rāng) EN: divide; self divide ; split itself into two or more ; part itself ; break up itself ; separate itself FR:
แยกตัว[v.] (yaēktūa) EN: seclude ; break up FR:

break up ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fadenbruch {m}cord break; cord break up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break up
Back to top