ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break out in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break out in*, -break out in-

break out in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
break out in (phrv.) เริ่มแสดง (บางสิ่ง) ออกมาให้เห็น Syn. bring out in, come out in
break out in (phrv.) ปล่อยหรือเปล่งเสียงออกมาทันที
break out in a cold sweet (idm.) กลัวมาก See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกผื่น (v.) break out in a rash See also: come out in a rash
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hell to break out in Charming, followed by all the things that put the devil in place.นรกมาเยือนชาร์มิ่ง ตามมาด้วยทุกสิ่ง เอาพวกภูตผีปีศาจเข้ามาอยู่แทนที่
Anything under a 400-thread count and I could break out in impetigo!ฉันรู้เรื่องพวกนี้ ถ้าเส้นใยน้อยกว่า 400 อาจทำให้เป็นโรคผิวหนัง!
Emory, no politics! I will break out in hives.อีเมอรี่ หยุดพูดถึงการเมืองเถอะ เดี๋ยวฉันจะผื่นขึ้น
I break out in hives. I can't touch it.ผมจะผื่นขึ้นเลย ผมกินไม่ได้_BAR_
Maybe we should all break out into a song after we win.บางทีเราอาจเริ่มร้องเพลง หลังจากเราชนะก็ได้
And then we all break out into this big dance routine, and everyone is there.เราจับคู่เต้นรำกัน มีทุกคนอยู่พร้อมหน้า

break out in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin

break out in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหงื่อแตก[v.] (ngeūataēk) EN: sweat ; break out in a sweat FR: être en sueur ; être en transpiration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break out in
Back to top