ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

branches of a cluster of betel-nuts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *branches of a cluster of betel-nuts*, -branches of a cluster of betel-nuts-