ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

braces

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *braces*, -braces-

braces ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
braces (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. shoulder straps
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงเล็บปีกกา (n.) braces

braces ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, 梏] braces (med.); fetters; manacles
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }

braces ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({})
中括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces

braces ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหล็กดัด[n. exp.] (lek dat) EN: curved steel ; wrought-iron ; braces FR:
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: parenthesis ; parentheses [pl] ; round brackets ; braces ; ( ) FR: parenthèse [f] ; ( )
วงเล็บเล็ก[n. exp.] (wonglep lek) EN: parenthesis ; parentheses [pl] ; round brackets ; braces ; ( ) FR: parenthèse [f] ; ( )
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wongleppīkk) EN: braces ; { } FR: accolade [f] ; { }

braces ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hosenträger {m}(a pair of) braces [Br.]; suspenders [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า braces
Back to top